Organisatiestructuur

De OOR kan worden beschouwd als een organisatiestructuur waarin landelijk vastgestelde kaders over inhoud, kwaliteit en planning van de geneeskundig opleidingscontinuüm vertaald kunnen worden naar concrete activiteiten binnen de ziekenhuizen van een OOR. De OOR is de motor voor innovatie in geneeskundige vervolgopleidingen.

Het UMC is in de OOR het grootste en meest gevarieerde onderwijs- en opleidingsinstituut en beschikt over een uitgebreide infrastructuur voor ziekenhuis, onderwijs, opleiding en wetenschappelijke activiteiten. Tevens speelt het UMC een centrale rol met bijbehorende verantwoordelijkheden rond zowel de initiële medische opleiding als de geneeskundige vervolgopleidingen. Om die reden is een coördinerende rol gekozen voor UMC’s binnen de OOR. In de OOR ZWN is dit het Erasmus MC.

Landelijk is er een diversiteit van de bestuurlijke inrichting van de OOR’s. Van oorsprong heerste er veelal een bilateraal, en niet OOR breed, karakter rond de afspraken die werden gemaakt. Tevens ontbrak vaak de link tussen het initieel medisch onderwijs en de geneeskundige vervolgopleidingen.

Het beleggen van het voorzitterschap van het OOR bij het UMC gegeven de coördinerende taak is geen automatisch gegeven.

Plenair Overleg OOR ZWN

Inrichting van Organisatie en bestuurlijke structuur

Plenair Overleg OOR ZWN

Dit bestuurlijk overleg is het overleg waarin besluiten in OOR ZWN verband worden genomen. In dit overleg zitten namens OOR ZWN instelling personen die beschikken over het bestuurlijk mandaat namens die instelling besluiten te nemen. Daarnaast zijn de voorzitter van de centrale opleidingscommissie Erasmus MC en de voorzitter van het overleg van voorzitters van centrale opleidingscommissies lid van het plenair overleg (of voorzitter uit de regio indien de voorzitter COCR de voorzittersrol van het overleg van voorzitters centrale opleidingscommissies bekleedt). Het plenair overleg heeft een formele rol in het toewijzingsproces van opleidingsplaatsen. De voorzitter wordt gekozen uit het midden van het overleg voor een periode van 3 jaar. De voorzitter is tevens voorzitter van het Dagelijks bestuur. Er bestaat geen limiet met betrekking tot het maximaal aantal termijnen. De OOR coördinator is de secretaris van het overleg. Secretariële ondersteuning wordt door het Erasmus MC verzorgd.

Dagelijks Bestuur OOR ZWN

Het dagelijks bestuur van de OOR ZWN is een initiërende en voorbereidend overleg binnen de OOR ZWN. Het overleg is als volgt samengesteld:

  • Bestuurder STZ ziekenhuis stadsregio Rotterdam
  • 2 Bestuurders STZ ziekenhuis buiten stadsregio Rotterdam
  • Bestuurder klein ziekenhuis stadsregio Rotterdam
  • Bestuurder Erasmus MC
  • Voorzitter Centrale Opleidingscommissie Erasmus MC
  • Voorzitter Overleg van Centrale Opleidingscommissies (of voorzitter  uit de regio)
  • Vice-Voorzitter Overleg van Centrale Opleidingscommissies 
  • Bestuurder arts assistenten vereniging OOR ZWN
  • Directeur SO-Kennis of  Adjunct Directeur O&O SB&V  Erasmus MC
  • OOR-coördinator (secretaris)

De voorzitter van de plenaire OOR vergadering is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.

De zittingstermijn voor leden van het DB die niet afkomstig zijn uit het Erasmus MC bedraagt drie jaar, met een mogelijkheid tot herbenoeming.

Het DB voorziet in een schema van aanstelling en decharge. In geval van decharge zal door de OOR coördinator een belangstellingsinventarisatie voor de opvolging worden voorgelegd en zal door de vergadering uit de beschikbare kandidaten een keuze gemaakt worden.

Secretariële ondersteuning wordt door het Erasmus MC verzorgd.

Overleg van voorzitters centrale opleidingscommissies OOR ZWN

Dit overleg moet vanuit de inhoud van het opleiden in de praktijk richting en inhoud geven aan de OOR ZWN agenda. Als pendant van de centrale opleidingscommissie heeft zij tot taak adviezen te geven aan het plenair overleg met betrekking tot het bevorderen van het leerklimaat en de multidisciplinaire en multi-professionele samenwerking binnen de OOR ZWN.

Het contactpersonen overleg en de commissie kwaliteit en innovatie ondersteunen het overleg van voorzitters van centrale opleidingscommissies bij het uitvoeren van haar taak. De voorzitter wordt uit het midden van de leden gekozen voor een periode van drie jaar. De voorzitter van het OOR contactpersonenoverleg maakt deel uit van het overleg van voorzitters van centrale opleidingscommissies. De OOR-coördinator is de secretaris van dit overleg. Secretariële ondersteuning wordt door het Erasmus MC verzorgd.

Overleg managers leerhuizen en aios-coördinatoren

Het OOR contactpersonen overleg is het overleg van OOR Coördinator, managers leerhuizen en aios-coördinatoren. Het is verantwoordelijk voor de organisatie en financiën van activiteiten die in OOR ZWN verband moeten worden uitgevoerd. Uit het midden van de leden wordt een voorzitter gekozen voor de termijn van één jaar. Tevens wordt uit het midden een secretaris gekozen